Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zarządzenie Nr 22/2024

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 21 lutego 2024 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2024

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

o g ł a s z a m

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamiennik w 2024 roku

 

I Rodzaj zadania:

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji.

1.   Wysokość dotacji na realizację zadania w 2024 roku wynosi 100.000,00 zł

  1. Beneficjenci – mieszkańcy Gminy Kamiennik
  2. Wysokość przyznanej dotacji w 2023 roku – 60.000,00 zł
  3. Wysokość przyznanej dotacji w 2022 roku – 60.000,00 zł

II Zlecanie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

III Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

IV Warunki przyznania dotacji:

Podstawą ubiegania się o środki jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz stronie internetowej Gminy Kamiennik. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamiennik w 2024 roku. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji”.

Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości, terminu realizacji zadania, formy i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub ewidencji,

- aktualny statut lub inny dokument określający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.


V Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta i przedstawione Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

3. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a)  koszt realizacji zadania,

b) ocena realizacji wcześniejszych projektów,

c)  posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,

d) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,

e) dotychczasowa współpraca z samorządem,

f) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu gminy,

VI Oferty sporządzone wadliwie lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. 

VII Powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VIII Postanowienia końcowe.

1) Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,

2) szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego,

3) Wójt Gminy Kamiennik może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


DOCXZałącznik Nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego.docx (54,68KB)

DOCXZałącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx (40,60KB)