Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 10ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad LIV sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2024 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Kamiennik.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kamiennik na lata 2024-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/22 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 15. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

                 /-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2024 roku.pdf (775,75KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 w Gminie Kamiennik.pdf (601,65KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kamiennik na lata 2024-2030.pdf (1,83MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-284-22 RGK z dn. 21.12.2022 r. w spr. przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (131,54KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspóln. projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin Nysa Kamiennik...pdf (61,60KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyzki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf (30,76KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: