Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 10ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się III sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad III sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Raport o stanie Gminy.
  1. Debata nad raportem o stanie Gminy
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2023 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Kamienniku.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamiennik.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/22 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny na rzecz najemcy.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę chodnika.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kamiennik.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kamiennik.
 29. Wolne wnioski i informacje.
 30. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 31. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Krzysztof Tkacz


PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf (19,49KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2023 rok.pdf (21,75KB)

PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2023 rok.pdf (31,89KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania w skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (23,74KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (44,08KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (46,25KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (46,71KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (46,71KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (25,00KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Kamienniku.pdf (255,62KB)

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.pdf (47,22KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamiennik.pdf (28,37KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIX-284-22 RGK z dnia 21.12.2022 r. w spr. przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (121,29KB)

PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny na rzecz najemcy.pdf (69,89KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (29,64KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ...pdf (154,82KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę chodnika.pdf (34,50KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kamiennik.pdf (38,24KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kamiennik.pdf (40,73KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl