Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 5 lipca 2024 r. o godz. 9.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Gminy Kamiennik.

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka w Kamienniku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik oraz nadania mu statutu.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Kamiennik.

5. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik.

7. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

9. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Krzysztof Tkacz


PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka w Kamienniku dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik oraz nadania mu statutu.pdf (284,33KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Kamiennik.pdf (55,08KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (23,43KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ...pdf (91,24KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.pdf (65,48KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (279,29KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl