Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Kamiennik działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.0.399) zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Kamiennik Nr XVIII/149/20 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/150/13 z dnia 23 maja 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. OPOLSKIEGO. z 17 listopada 2020 r., poz. 3138) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast uchwałą Nr XVIII/150/20 z dnia 4 listopada 2020 r. Rada Gminy Kamiennik uchwaliła zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych

 

W związku z powyższym do uzyskania zwolnienia niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji (z uwzględnieniem pkt „D”) w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku.

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 36,00 zł od osoby.
  • kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych wynosi 3,00 zł od osoby. W przypadku korzystania ze zwolnienia konieczne jest posiadanie kompostownika.

Opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w uchwale.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, niezależnie od ich miejsca zameldowania.

Mieszkańcem w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, czyli miejsce, w którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, wyjazdami do pracy, delegacjami, wyjazdami na studia i leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

 

Ustawodawca nałożył również  na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie naliczona podwyższona opłata  w wysokości 72,00 zł od osoby.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są dostępne na stronie Urzędu Gminy Kamiennik w zakładce odpady. Deklarację należy wypełnić i przesłać pocztą lub złożyć w tut. Urzędzie Gminy w Kamienniku, pok. nr 10 ewentualnie przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail ug@kamiennik.pl.

UWAGA!

  1. Kto, powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych nie zbiera w sposób selektywny - podlega karze grzywny.
  2. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.
  3. Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny.
  4. Postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (100,38KB)