Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Do przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamiennik tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamiennik obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
  1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada 
  3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Kamiennik dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik (pok. Nr 1) oraz na stronie internetowej www.kamiennik.pl (poniżej)
 
 PDFWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (31,27KB)