Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

48-388 Kamiennik, ul.T.Kościuszki 2/3

NIP: 753-13-26-666,  REGON: 004502388,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu konsultacji z zakresu prawnych aspektów pracy na podstawie umowy o pracę oraz prowadzenia działalności na własny  rachunek w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
  2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

    Konsultacje prawne dla 22 osób,  łącznie 44 godziny.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16.12.2011 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana przez wykonawcę.

V. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kamieops@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 48-388 Kamiennik ul.T.Kościuszki 2/3 do dnia 25.11.2011 r.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 28.11.2011 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej pod adresem

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Maria Urbańczyk pod numerem telefonu 774312300 oraz adresem email: maria.urbanczyk@op.pl