Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

I   Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok ”


II    Harmonogram konsultacji

Od 7 października do  17 października  2013 r. – forma pisemna.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 17 października 2013 r. o godz. 11, pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1go Maja 69.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane do 7 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamienniku.

 

III    Adresaci konsultacji

1.    Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Kamiennik oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.

2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

IV    Formy konsultacji
Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1.    Pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kamienniku pok.9.

2.    Pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres .

3.      Bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami podmiotów


V   Miejsce konsultacji
Urząd Gminy Kamiennik, pok. 2, ul. 1 go Maja 69,  48 - 388 Kamiennik, adres poczty elektronicznej:  

 

VI   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.


Inspektor ds. Rady Gminy i Rolnictwa

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat

 

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia -Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi-.pdf (93,57KB)