Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi

Przedstawiamy informację o wynikach konsultacji w sprawie projektu uchwały „Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.”

W okresie od 08 października 2013 r. do 17 października 2013 r. na podstawie Uchwały Nr XLV/241/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały „Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.”

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamiennik (www.kamiennik.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik
Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się żadna z organizacji pozarządowych w celu zgłoszenia uwag i opinii dotyczących Projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok