Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  27 marca 2014 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między  sesjami.
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji
 3. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
 2. w sprawie zmiany uchwały.
 3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
 4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2014 r.,
 5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2014-2015,
 6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Goworowice,
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary,
 8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik,
 9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodnika,
 10.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 11. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok,
 12. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku,
 13. w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki na przebudowę i remont SUW w Cieszanowicach,
 14. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szklarach,
 15. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej Goworowice – Chociebórz,
 16. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów.
 1. Pytania i interpelacje radnych,
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Kamiennik
 /-/ Aleksander Słonina

 

Uwaga –  z  projektami  uchwał  zapoznać się można   w Biurze Rady Gminy pok. nr 2 w Urzędzie Gminy w Kamienniku.