Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Wolne stanowisko pracy

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4

opublikowane na stronie internetowej LGD

w dniu 10.02.2010 r.

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” w wymiarze ½ etatu.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. księgowości

obejmuje przede wszystkim:

·           organizacja i kierowanie księgowością

·           prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi pracowników, ubezpieczeniami i płacami

·           nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kontroli finansowej, procedur kontroli dokumentów finansowych

·           sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe

·           nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych

·           nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em

·           sporządzanie finansowych sprawozdań oraz bilansów do organu prowadzącego oraz innych instytucji

·           wyliczanie PIT-ów dla pracowników

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1/ niezbędne:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne
  • co najmniej 3-letni staż pracy
  • bardzo dobra znajomość prawa pracy

·         znajomość przepisów prawa z zakresu przepisów prawno-księgowych,

·         dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Exel),

·         znajomość LSR

 

a także nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 

2/ dodatkowe:

Doświadczenie w pracy w administracji lub na stanowisku kadrowo-księgowym

 

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Biurze LGD),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie świadectw pracy,

6)      oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania              „Złota Ziemia”, z siedzibą w Grodkowie ul. Elsnera 15 lub przesłać pocztą na adres: LGD „Złota Ziemia”       ul. Elsnera 15  49-200 Grodków

 

w terminie do dnia 23 lutego 2010

 

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. księgowości - ogłoszenie nr 4”