Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Aktualizacja danych we wnioskach o przyznanie pomocy

W związku z opublikowaniem w dniu 27 sierpnia 2014 roku Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2014 poz. 1137), w dniu
29 sierpnia br. na stronie internetowej ARiMR zamieszczono, wraz z wzorem Formularza aktualizacyjnego, ogłoszenie o konieczności aktualizacji danych we wniosku o przyznanie pomocy.

Formularze należy składać W TERMINIE OD 5 WRZEŚNIA DO 3 LISTOPADA 2014R. Obowiązek aktualizacji mają wszyscy wnioskodawcy, których wnioski złożone w 2011r., 2012r. lub 2013r., zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu wojewódzkiego na dzień 23.07.2014r. i których postępowania o przyznanie pomocy nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia.

Przepisy znowelizowanego rozporządzenia przewidują możliwość składania Formularzy aktualizacyjnych w Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR w województwie, na terenie którego znajduje się OR, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. FORMULARZ AKTUALIZACYJNY SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ. Ustawodawca NIE PRZEWIDZIAŁ możliwości złożenia Formularza aktualizacyjnego przesyłką zwykłą/poleconą za pośrednictwem operatora wyznaczonego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dokonanie aktualizacji danych dotyczących ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa tj. wypełniono punkt 4 Formularza: Aktualizacja danych dotyczących ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego wyrażona w ESU lub czy aktualizacja danych dotyczących wielkości ekonomicznej została dokonana na załączniku do Formularza tj. Aktualizacja ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem współczynników standardowych nadwyżek bezpośrednich (SGM).

Niedokonanie aktualizacji wielkości ekonomicznej gospodarstwa (ESU) skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej, bez uprzedniego wezwania do usunięcia braków.

 

Jednocześnie istnieje możliwość aktualizacji danych związanych ze zmianą stanu faktycznego, lub dokonania aktualizacji informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, w tym celów i zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli aktualizacja nie spowoduje zwiększenia kwoty pomocy.

Do aktualizacji danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy dołącza się odpowiednie aktualne załączniki.