Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nabór na rachmistrza spisowego przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r.

            Na podstawie art.  19 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277),ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Kamiennik.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat,

2) być dyspozycyjnym przez ponad 3 miesiące,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane wyższe),
4) zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Kamiennik,
5) być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
6) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady
7) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
8) posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera (preferowane osoby, które pracowały ze sprzętem typu „hand – held”)
9) znać zasady funkcjonowania systemu GPS oraz posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1) podanie ze zgłoszeniem swojej kandydatury na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studentów,
2) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
4)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie.
Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia .

Nadmienia się, iż osoba ta będzie wykonywała prace spisowe w okresie 1–17 marca 2011 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. (spis CAPI).
Na 3 dniowym szkoleniu kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Kamiennik ustalono liczbę 2 rachmistrzów.

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 6 do 17 grudnia 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Kamiennik ,ul. 1 go Maja 69; (sekretariat, I piętro, pok. 9) w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego” oraz 20 grudnia 2010 r. do godziny 11.30.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 20 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wskazanym terminie lub będą
niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 77-4312 196