Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

                Zawiadamiam, że  w dniu  23 kwietnia 2015 r.   o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

 

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach.
 3. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonej kontroli.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce,
  2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża,
  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki,
  4. w sprawie zatwierdzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,
  8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
  9. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik,
  10. w sprawie rozpatrzenia skargi.
 5. Pytania i interpelacje radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik.

 

 

                                                                                                                     

            Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ mgr Aleksander Słonina