Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Analiza gospodarki odpadami za rok 2014

 1. WPROWADZENIE
 1. Cel oraz podstawa prawna sporządzenia analizy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy są zobowiązane do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 2. potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 3. kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
 4. liczby mieszkańców;
 5. liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust.  6-12;
 6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
 7. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.

Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań    z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanym do 31 marca każdego roku Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamiennik od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

 1. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Opracowanie analizy zostało sporządzone na podstawie dokumentów mających charakter strategiczny, tj.:

 1. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/272/2012z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 27.09.2012 r. poz. 1324),
 2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty uchwałą nr 217 Rady Ministrów  z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 r.” (Monitor Polski Nr 101, poz. 1183)

a także ustaw i aktów wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami, tj.:

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z póź. zm.);
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów Dz. U. z 2012 r., poz.676);
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. 645);
 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych nieczystościach
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052).

oraz uchwał dla powyższego zagadnienia:

       

Uchwały:

 1. Uchwała Nr XXVIII/140/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 1028).
 2. Uchwała Nr XXIX/150/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 1352).
 3. Uchwała Nr XXVI/126/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 330).
 4. Uchwała Nr XXVI/123/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 329).
 5. Uchwała Nr XXVIII/143/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r.)
 6. Uchwała Nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r.)
 7. Uchwała Nr XXVIII/141/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 1029).

 

II. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2017

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

W gospodarce odpadami komunalnymi wskazano do osiągnięcia następujące cele na lata 2012-2017 z perspektywą do 2023 r.:

Cele główne:

 1. Ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych.
 2. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali. tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
 3. Zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących  w strumieniu odpadów komunalnych.
 4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami są również wyszczególnione w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego jako cele szczegółowe i polegają głównie na:

 1. niezwłocznym objęciu zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem zbierania selektywnego wszystkich mieszkańców;

2)  zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie opolskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%;

3)  osiągnięciu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej:

- rok 2014: 14%

- rok 2017: 20%

- rok 2020: 50%;

a także:

 1. organizowaniu przetargów na odbiór odpadów komunalnych lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w przypadku objęcia systemem tych nieruchomości);
 2. ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu, tworzyw -sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych;
 3. tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
 4. podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie  prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:

- przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

- sporządzania i przekazywania do gmin kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego po kwartale.

Gmina Kamiennik zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego została zakwalifikowana do regionu Południowo-Zachodniego. WPGO dla Województwa Opolskiego przewiduje w regionie południowo-zachodnim:

- 1 instalację regionalną do przetwarzania odpadów,

- 7 instalacji zastępczych.

Lokalizacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów w Regionie Południowo-Zachodnim:

- Nysa - Domaszkowice

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Kamiennik przekazywane są do instalacji Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach.  Odpady odbierane przez ww. instalację obejmują: odpady zmieszane, pozostałości po segregacji oraz popiół.

 

 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kamiennik

 

 1. 1   Źródła powstawania odpadów komunalnych

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a  także odpady niezawierające odpady niebezpieczne pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Kamiennik są gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Odpady powstają na terenach związanych z działalnością gospodarczą osób fizycznych  i osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

 

 1. 2    Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.

 

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Stosownie do przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono podmiot świadczący usługi w powyższym zakresie, którym jest z firmą Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Odział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice. Umowa została zawarta na okres od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

Nowy system obejmuje:

- właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – na mocy uchwały Rady Gminy.

 

Firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach zobowiązana jest wyposażyć nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, metalowe na popiół, oraz worki na odpady zebrane selektywnie. Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu przez właścicieli nieruchomości odpadów w pojemnikach oraz workach  koloru żółtego, szkło w workach koloru zielonego

 

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości obejmuje następujące rodzaje odpadów:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 2. Selektywnie zbierane:
 1. papier, metal plastik czyli  odpady (tzw. „suche”),
 2. popiół,
 3. szkło,
 4. odpady ulegające biodegradacji – w kompostownikach.

W ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości odbierane są również odpady zorganizowana została zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także zbiórka wielkogabarytów w systemie akcyjnym.

2.4. Liczba mieszkańców Gminy Kamiennik

Liczba mieszkańców gminy Kamiennik na podstawie danych z ewidencji ludności według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 3 594 mieszkańców. Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi do końca 2014 r. objętych zostało na podstawie złożonych deklaracji 2 760 mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zamieszkałych wynika m.in. ze stałego pobytu mieszkańców za granicą lub w innej gminie.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne w 2014 r. złożyło 59 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa, oraz 923 właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Z przeprowadzanych analiz wynika, że selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych zadeklarowany został na 83% nieruchomości.

2.5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach). Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Tabela 1. . INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA W 2014 r.

 

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych odpadów komunalnych5) [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych6)

Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszowicach 156, 48-303 Nysa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudzkiego 32 Nysa

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

 

 20 03 01

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

 

I kw

  82,9

II kw

  93,3

III kw

  96,5

IV kw

112,4

Razem 385,1

 

 

 

 

R12/D8

 

Z czego powstało:

15 01 01 -1,0 –R5

15 01 02 -0,6 – R3

15 01 04 – 0,8 – R5

15 01 05 – 0,2 – R5

15 01 07 – 2,5 –R5

19 12 12 – 71,0 –D5

19 05 99 – 141,6 – R12

19 12 12 – 37,6- D8

19 12 12 – 112,1 – R13

19 12 12 – 17,7 – R12

Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszowicach 156, 48-303 Nysa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudzkiego 32 Nysa

Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych

 

150106

 

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

I kw

  3,0

II kw

  4,6

III kw

11,5

IV kw

10,2

Razem 29,3

R12

Z czego powstało:

15 01 01 – 3,0- R5

15 01 02 – 3,5 –R3

19 12 12 – 22,9 – R12

200139

 

Tworzywa sztuczne

 

I kw

 5,6

II kw

 4,3

III kw

 0

IV kw

 0

Razem 9,9

R12

Z czego powstało:

15 01 02 – 1,3 –R3

19 12 12 – 8,7 –R12

 

200102

 

Szkło

 

I kw

17,1

II kw

13,5

III kw

12,5

IV kw

13,1

Razem 56,2

R12 R12

Z czego powstało:

15 01 07 – 50,5- R5

19 12 12 – 5,7 – R12

200399

 

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

I kw

68,8

II kw

44,4

III kw

24,5

IV kw

56,1

Razem 193,8

D5

 

200307

 

Odpady wielkogabarytowe

 

I kw

0

II kw

3,1

III kw

0

IV kw

1,6

Razem 4,7

D5

170102

Gruz ceglany

I kw

3,4

II kw

0

III kw

0

IV kw

4,1

Razem 7,5

 

R5

 

200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

I kw

0

II kw

1,0

III kw

0

IV kw

0

Razem 1,0

R12

Veolia Usługi dla Środowiska S.A.o Krapkowice ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice

 

 

200135

 

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

I kw

0

II kw

0

III kw

0

IV kw

0,52

Razem 0,52

R12

200127

 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

I kw

0

II kw

0

III kw

0

IV kw

0,14

Razem 0,14

Zbieranie

160103

 

Zużyte opony

I kw

0

II kw

2,5

III kw

0

IV kw

0,1

Razem 2,6

R12

R12 – procesy odzysku (wymian odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11)

D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

 

 1. 6     Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina Kamiennik     w 2014 r. osiągnęła 32,71% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonych łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2014 r. wynosił 14%.

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyniósł 20,24%. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom do dnia 16 lipca 2013 r. wynosił nie więcej niż 50% wobec czego poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania odpadów został osiągnięty.

 

Gmina Kamiennik w 2014 r. osiągnęła 100% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Osiągnęła tym samym wymagany poziom, który zgodnie z rozporządzeniem w 2014 r. wynosił 38%.

Powyższe wyniki są dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przenosi zamierzone efekty.

 

OSIĄGNIETY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

 1. Masę odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. oblicza się na podstawie wzoru:

 

OUB1995 = 0,155 · Lm + 0,047 · Lw [Mg]

 

OUB1995 = 0,155 x 0 + 0,047 x 3882

 

OUB1995 = 182,45

 

gdzie:

OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg];

Lm – liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych głównego Urzędu Statystycznego;

Lw – liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych głównego Urzędu Statystycznego.

2.   Masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwoloną do składowania   w roku rozliczeniowym należy obliczać według wzoru:

OUBR = OUB1995 · P R  /100 [Mg]

OUBR =182,45 x 50%/100 [Mg]

OUBR = 91,22%

     

gdzie:

OUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym [Mg];

OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg];

PR – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%].

 

 1. Masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, oblicza się według wzoru:

 

MOUBR = (MMR · UM) + (MWR · UW) + (MSR · US) + (MBR · 0,52) [Mg]

 

MOUBR = (0 x 0,57) + (0 x 0,48) + (0 x 1) + (71,0 x 0,52) [Mg]

 

MOUBR = 36,92

 

gdzie:

 

MOUBR – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg];

MMR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg];

MWR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg];

UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla miast wynoszący 0,57;

UW – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla wsi wynoszący 0,48;

MSR masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania;

US – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla poszczególnych rodzajów odpadów według kodu:

20 01 01 – 1,00;

20 01 08 – 1,00;

20 01 10 – 0,50;

20 01 11 – 0,50;

20 01 25 – 1,00;

20 01 38 – 0,50;

20 02 01 – 1,00;

20 03 02 – 1,00;

15 01 01 – 1,00;

15 01 03 – 1,00; ex 15 01 09 z włókien naturalnych – 0,50; ex 15 01 06 w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych – 0,50;

 

MBR – masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.1)), przekazanych do składowania;

 

 1. osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR) oblicza się według wzoru:

TR  = MOUBR · 100 / OUB1995 [%]

 

TR  = 36,92 x 100/182,45 [%]

 

TR = 20,24 [%]

 

 gdzie:

TR – osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%];

MOUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg];

OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg]. jeżeli

TR = PR albo TR < PR – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty,

TR = 20,24 < PR = 50

 

gdzie: PR – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%].

 

SPOSÓB OBLICZENIA OSIĄGNIETEGO POZIOMU RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Liczba mieszkańców wieś (2014r.)- 3 594

Udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznych odpadów komunalnych

Umpmts = 0,277%

Łączna masa odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowych w 2014 r.

Mrpmts = 95,40 Mg

Obliczenia:

Ppmts= Mrpmts/Mwpmts x 100%

Ppmts = 95,40 Mg/ 291,69 Mgx 100%

Ppmts = 0,32

Ppmts = 32,71%

Gdzie:

Ppmts – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyrażo­ny w %,

Mrpmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,

Mwpmts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana na podstawie wzoru:

 

 Mwpmts = Lm × MwGUS × Umpmts,

 

Mwpmts =3 594 x 0,293 x 0,277

Mwpmts =291,69

 

SPOSÓB OBLICZANIA OSIĄGNIĘTEGO POZIOMU RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓ4. BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH (%)

 

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się na podstawie wzoru:

                Mrbr

Pbr = ––––– × 100%,

                MwBr

Łączna masa odpadów budowlanych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia…:

 

Mrbr = 7,5

 

Łączna masa wytworzonych odpadów budowlanych:

MwBr =7,5

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych(%)

 

Pbr = Mrbr/Mwbr*100%

 

Pbr = 7,5/7,5*100%=100%

 

 

Pbr =0,1

 

gdzie:

Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażony w %,

 

Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi, przy­gotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,

 

Mwbr – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunal­nych, wyrażona w Mg.

 

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Najistotniejszym zadaniem jest otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady komunalne w PSZOK-u przyjmowane będą nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamiennik. Mieszkańcy samodzielnie dostarczą odpady do PSZOK-u. W PSZOK zbierane będą odpady komunalne wymienione w uchwale Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Kamiennik w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, tj.:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

 

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01*, 16 06 02* lub 16 06 03* oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

 

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne,  telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

grzejniki, felgi, wanny żeliwne

16 01 03

Opony

zużyte opony

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06*

odpady mineralne nie zanieczyszczone

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

 

 

 

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związki chlorowcoorganiczne

 

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

 

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegający bodegradacji

 

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania po substancjach niebezpiecznych

 

*16 06 01- baterie i akumulatory ołowiowe,

*16 06 02 – baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

*16 06 03 – baterie zawierające rtęć,

*17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

*20 01 31- leki cytotoksyczne i cytostatyczne.

 

 1. 7    Koszty obsługi systemu w zakresie gospodarowania odpadami za okres od 1.01.2014r. do 31 grudnia 2014 r.

 

   Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Gmina poniosła następujące koszty:

 

Lp.

Elementy składowe kosztów

Kwota 2014

1.

Odbiór odpadów Firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. oddział Krapokowice

181 705,92 zł

2.

Zagospodarowanie odpadów przez firmę -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie

137 360,28 zł

3.

ZGKiM wywóz nieczystości płynnych

  1 124,22 zł

3.

Wynagrodzenie + pochodne obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  41 315,26 zł

 

Razem koszty

361 505,68 zł

 

Wpływy do budżetu na 31.12.2014 r.

294 636,83 zł

 

W tym wpłata zaległości za rok 2013

    7 503,30 zł

 

 

Przypis (na podstawie złożonych deklaracji)  na 31.12.2014 r.

 

319 731,60 zł

 

 

 

Informacja dodatkowe

 1. Zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne wg. stanu na dzień 31.12.2014 r. – 25 734,67 zł
 2. Nadpłata z tyt. opłaty za odpady komunalne wg. stanu na dzień 31.12.2014 r. - 639,9 zł.
 3. Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. – 991 szt.

 

 1. PODSUMOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI PROWADZONEGO  NA  TERENIE  GMINY  Kamiennik

     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamiennik za rok 2014 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.   Analiza ta ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych  nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Niniejsza Analiza dotyczy roku 2014 kiedy to system działał już na zmienionych zasadach określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    Priorytetowym zadaniem dla Gminy Kamiennik na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie segregacji odpadów komunalnych w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

 

Opracowała:

Violetta Przedwojewska

Zatwierdził:

Kazimierz Cebrat