Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok ”


II.    Harmonogram konsultacji

Od  28 września  do  7 października  2015 r. – forma pisemna

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godz. 11, pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1go Maja 69

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane do 7 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamienniku.

 

III.    Adresaci konsultacji

1.Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Kamiennik oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.

2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

IV .   Formy konsultacji
Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1)pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kamienniku pok.9.

2) pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres .

3) bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami podmiotów


V.   Miejsce konsultacji
Urząd Gminy Kamiennik, pok. 2, ul. 1 go Maja 69,  48 - 388 Kamiennik, adres poczty elektronicznej: 

 

VI.   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Inspektor ds. Rady Gminy i Rolnictwa

 

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik