Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 22 października  2015 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

 1. Wystąpienie prezesa Izby Rolniczej w Opolu p. Herberta Czai.
 2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
 3. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach.
 4. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”,
  2. w sprawie zmiany statutu,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodnika,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwały budżetowej na 2015 rok,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
  7. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na 2016 rok,
  8. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,
  9. w sprawie opłaty targowej,
  10. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  11. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Pytania i interpelacje radnych.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

            Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ mgr Aleksander Słonina