Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.., poz. 1118. z późn. zm.) oraz art. 25 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) zarządzam, co następuje:

o g ł a s z a m

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku.

 

I. Rodzaj zadania:

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji.

  1. wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 roku wynosi  50 000 zł.
  2. beneficjenci – mieszkańcy Gminy Kamiennik
  3. wysokość przyznanej dotacji w 2015 roku – 50 000 zł.
  4. wysokość przyznanej dotacji w 2014 roku – 40 000 zł.

 

II. Zlecanie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

III. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

 

IV. Warunki przyznania dotacji.

Podstawa ubiegania się o środki jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz stronie internetowej Gminy Kamiennik. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25). Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r., poz.1118 z późn. zm.)

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub ewidencji,

- aktualny statut lub inny dokument określający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta i przedstawione Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

3. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a)  koszt realizacji zadania,

b)  ocena realizacji wcześniejszych projektów,

c)  posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,

d) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,

e) dotychczasowa współpraca z samorządem,

f) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu gminy,

g) oferty sporządzone wadliwie pozostają bez rozpatrzenia. 

 

VI. Powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego,

3. Wójt Gminy Kamiennik może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebra