Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

Informacja

o zgłoszonych kandydatach na:

 

 

podinspektora ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

                                           

 

Informujemy, że na stanowisko  podinspektora ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

wpłynęły 2 oferty. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło  0 kandydatów. 

 


WÓJT GMINY KAMIENNIK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie wyższe o profilu geodezyjnym, budowlanym,

b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

c)nieposzlakowana opinia,

d)doświadczenie w pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)biegła umiejętność obsługi komputera,

b) znajomość ustaw: Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego,

c)umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  z zakresu gospodarki mieniem komunalnym:

 

1)sporządzanie projektów uchwał Rady dotyczących zbycia mienia Gminy i przejmowania nieruchomości na rzecz Gminy,

2)sporządzanie umów na wykonanie robót geodezyjnych oraz na wyceny w odniesieniu do zbywanych lub oddawanych w użytkowanie nieruchomości,

3)przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi poprzez ich wykup lub przejęcie,

4)korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości  lub rezygnacja z tego prawa,

5)administrowanie mieniem komunalnym poprzez:

a)sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

b)zlecanie wykonania niezbędnej dokumentacji w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży,

c)uczestniczenie przy ustalaniu granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

d) sporządzanie protokołów z rokowań dotyczących zbycia nieruchomości w drodze przetargu i zbycia bez przetargowego oraz zawieranie aktów notarialnych na nabycie i zbycie nieruchomości,

e)sporządzanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,

f)uczestniczenie w rozgraniczaniu działek w terenie,

g)sporządzanie    decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,

h)sporządzanie umów dzierżawnych mienia komunalnego,

i)obciążanie czynszem dzierżawnym i czynszem najmu za działki i lokale użytkowe,

j) sporządzanie umów dzierżawnych na okres 10 lat w zamian za rentę,

k)prowadzenie rejestru budynków i ulic,

l) nadawanie numerów na nowo wybudowane budynki, nazwy ulic,

6)przekazywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy poprzez :

a)wydawanie decyzji lub sporządzanie protokołów uzgodnień w zakresie przejęcia lub przekazania nieruchomości,

b)przygotowanie dokumentacji do ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów,

c)przygotowanie dokumentacji dla administratora nieruchomości oraz Skarbnika,

7)ogłaszanie, organizowanie i udział w przetargach na zbycie nieruchomości gminnych,

8) prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

9)ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami,

10)sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,

11)przyjmowanie obwieszczeń,

12)przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomego,

13)prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy,

14)nadzorowanie sposobu użytkowania obiektów zabytkowych w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

15)współpraca ze stanowiskiem gospodarki przestrzennej, infrastruktury i rozwoju  gospodarczego,

16)zastępstwo na stanowisku do spraw obsługi rady i rolnictwa.

 

  z zakresu działalności gospodarczej:

 

1)dokonywanie wpisu, wykreślenia, zawieszenia i odwieszenia działalności gospodarczej w CEDG,

2)kompletowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawianych do rozpatrzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3)wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z postanowieniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4)prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną i gastronomiczną,

5)naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6)sporządzanie sprawozdań z ilości punktów sprzedaży i wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)list motywacyjny,

b)życiorys,

c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

e)inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenia zawodowe,

f)kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202),

g)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze budynku. Stanowisko pracy wyposażone standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do dnia  23 maja 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.  poz.1202).

 

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)