Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  02 czerwca 2016 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie protokołów  kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
 5. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 •  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego,
 • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik,
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę,
 • w sprawie określenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie wzorów deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2015,
 • w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej,
 • w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

       7.  Pytania i interpelacje radnych.

 8.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik.

 9.  Wolne wnioski i informacje.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy