Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie protokołów  kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
 5. Przedstawienie protokołów Komisji Rady Gminy
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok,
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2015 rok,
  3. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  dla osób objętych wieloletnim programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiana  na lata 2014 – 2020 w formie pieniężnej,
  5. w sprawie zmiany uchwały.

8.   Pytania i interpelacje radnych.

 1. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik.
 2. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Aleksander Słonina