Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że dnia 29 września 2016 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia skargi p. Barbary Jędral
 • przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z rozpatrywanej skargi,
 • podjęcie uchwały,
  1. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok,
 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Aleksander Słonina