Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że dnia 27 października 2016 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na   2017 rok”,
  2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2017,
  3. w sprawie rozpatrzenia skargi p. Barbary Jędral na Wójta Gminy Kamiennik i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku,
  4. w sprawie rozpatrzenia zażalenia na Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik,
  5. w sprawie wskazania Komisji do rozpatrzenia skargi p. B. Jędral z dnia 20.09.2016 r. skierowanej do p. Jerzego Naszkiewicza,
  6. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok,
 5. Pytania i interpelacje radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 7. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Aleksander Słonina