Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VIII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Kamiennik ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Kamiennik planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”, w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Kamiennik.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z:

  • demontażem,
  • zbieraniem (wyrobów wcześniej zdemontowanych),
  • transportem
  • i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym: 50% ze środków NFOŚiGW w Warszawie, 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu i 15% z budżetu Gminy Kamiennik).

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć w 2017r.

Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 marca 2017r. w Urzędzie Gminy Kamiennik w pokoju nr 1, na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w ww. pokoju lub pobrać ze strony internetowej: www.kamiennik.pl w zakładce ODPADY.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamiennik – pok. nr 1 lub pod tel. 77/ 43 12 135.

W razie nieuzyskania dotacji z WFOŚiGW w Opolu zadanie nie będzie realizowane.