Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017

Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 16 lutego 2017  roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017

 

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zmienionej uchwałą Nr XXXIV/174/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Kamiennik, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Kamiennik w rozgrywkach organizowanych przez polski związek sportowy.

Realizację zadania pn. „Szkolenie w trzech grupach wiekowych oraz udział w pięciu grupach wiekowych w rozgrywkach piłkarskich” powierzam w formie wsparcia Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Kamiennik, przeznaczając na ten cel 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kazimierz Cebrat
Wójt Gminy Kamiennik