Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Kamiennik
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych

I   Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok ”


II    Harmonogram konsultacji

Od 26 października do  6 listopada 2012 r. – forma pisemna

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 11, pok. nr 9 w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1go Maja 69

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane do 7 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamienniku.

 

 

 

1.    Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Kamiennik oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.

2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

IV    Formy konsultacji


Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1.    pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kamienniku pok.9.

2.    pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres .

3.      bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami podmiotów


V   Miejsce konsultacji


Urząd Gminy Kamiennik, pok. 9, ul. 1 go Maja 69,  48 - 388 Kamiennik, adres poczty elektronicznej:

 

VI   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.


Referat Organizacyjny

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

  Kazimierz Cebrat

 

DOCFormularz.doc (23,50KB)

 

PDFProjekt uchwały.pdf (361,75KB)

III    Adresaci konsultacji