Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Analiza gospodarki odpadami za rok 2016

I WPROWADZENIE

 1. Cel oraz podstawa prawna sporządzenia analizy

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kamiennik za rok 2016 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy są zobowiązane do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

 • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 • potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
 • liczby mieszkańców;
 • liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12;
 • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
 • ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
  z terenu gminy.

Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 sporządzanym na podstawie rat 9q ust. 1 i 3 ww. ustawy, celem jego przedłożenia Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamiennik od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 9tb ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 250.) burmistrz sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która na podstawie ust. 3 ww. artykułu podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

 

 1. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Opracowanie analizy zostało sporządzone na podstawie dokumentów mających charakter strategiczny, tj.:

 1. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/272/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 27.09.2012 r. poz. 1324),
 2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty uchwałą nr 217 Rady Ministrów
  z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 r.” (Monitor Polski Nr 101, poz. 1183)

a także ustaw i aktów wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami, tj.:

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z póź. zm.);
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów Dz. U. z 2012 r., poz.676);
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. 2167);
 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych nieczystościach (Dz.U. z 2016 poz.934)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052).

oraz uchwał dla powyższego zagadnienia:

           Uchwały:

 1. Uchwała Nr XIX/85/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r.
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 1283).
 2. Uchwała Nr XXIX/150/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 1352).
 3. Uchwała Nr XIX/88/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r.
  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 1286).
 4. Uchwała Nr XXVI/123/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r.
  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 329).
 5. Uchwała Nr XIX/89/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r.
  w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz.1287 )
 6. Uchwała Nr XIX/87/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r.
  w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r.1285)
 7. Uchwała Nr XIX/86/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 1284).

 

II. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2017

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar,
a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne,
w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

W gospodarce odpadami komunalnymi wskazano do osiągnięcia następujące cele na lata 2012-2017 z perspektywą do 2023 r.:

Cele główne:

 1. Ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych.
 2. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali. tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii
  z odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
 3. Zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
  w strumieniu odpadów komunalnych.
 4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany
w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami są również wyszczególnione
w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego jako cele szczegółowe
i polegają głównie na:

 1. niezwłocznym objęciu zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem zbierania selektywnego wszystkich mieszkańców;

2)  zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie opolskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%;

3)  osiągnięciu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej:

- rok 2014: 14%

- rok 2017: 20%

- rok 2020: 50%;

a także:

 1. organizowaniu przetargów na odbiór odpadów komunalnych lub na odbiór
  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w przypadku objęcia systemem tych nieruchomości);
 2. ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu, tworzyw -sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych;
 3. tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
 4. podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:

- przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,

- przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

- sporządzania i przekazywania do gmin kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego po kwartale.

Gmina Kamiennik zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego została zakwalifikowana do regionu Południowo-Zachodniego. WPGO dla Województwa Opolskiego przewiduje w regionie południowo-zachodnim:

- 1 instalację regionalną do przetwarzania odpadów,

- 7 instalacji zastępczych.

Lokalizacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów w Regionie Południowo-Zachodnim:

- Nysa - Domaszkowice

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Kamiennik przekazywane są do instalacji Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach. Odpady odbierane przez ww. instalację obejmują: odpady zmieszane, pozostałości po segregacji oraz popiół.

 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kamiennik

 

2.1 Źródła powstawania odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpady niebezpieczne pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Kamiennik są gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Odpady powstają na terenach związanych z działalnością gospodarczą osób fizycznych  i osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

2.2 Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Stosownie do przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono podmiot świadczący usługi w powyższym zakresie, którym jest z firmą P.H.U Komunalnik Sp. Z o.o. 50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego1a, o/Nysa, ul. Marcinka 66e. Umowa została zawarta na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

System obejmuje:

- właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,

- właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – na mocy uchwały Rady Gminy. Uchwała Nr XXVI/123/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Op.
z 2013 r. poz. 329)

Firma P.H.U Komunalnik sp. z o.o. zobowiązana jest  wyposażyć nieruchomości
w pojemniki na odpady zmieszane, metalowe lub plastikowe na popiół, oraz worki na odpady zebrane selektywnie. Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu przez właścicieli nieruchomości odpadów w pojemnikach oraz workach  koloru żółtego, szkło
w workach koloru zielonego.

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości obejmuje następujące rodzaje odpadów:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 2. Selektywnie zbierane:
 • papier, metal plastik czyliodpady (tzw. „suche”),
 • odpady ulegające biodegradacji – w kompostownikach.

W ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości odbierane są również odpady zorganizowana została zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także zbiórka wielkogabarytów w systemie akcyjnym.

2.4. Liczba mieszkańców Gminy Kamiennik

Liczba mieszkańców gminy Kamiennik na podstawie danych z ewidencji ludności według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 3 499 mieszkańców. Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi do końca 2016 r. objętych zostało na podstawie złożonych deklaracji 2 636 mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zamieszkałych wynika m.in. ze stałego pobytu mieszkańców za granicą lub w innej gminie.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne złożyło 65 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa, oraz 884 właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Z przeprowadzanych analiz wynika, że selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych zadeklarowany został na 84,6% nieruchomości.

2.5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach). Zmieszane odpady komunalne
o kodzie 20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Tabela 1. . INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA W 2016 r.

 

Nazwa i adres instalacji6),
do której zostały
przekazane odpady
komunalne

 

 

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych7)

 

Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych7)

 

Masa odebranych
odpadów
komunalnych8) [Mg]

 

Sposób zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych9)

Instalacja mechaniczno
biologicznego
przetwarzania odpadów
komunalnych
w Domaszkowicach

48-303 Nysa

zarządzający:

Regionalne Centrum
Gospodarki Odpadami
Nysa w Domaszkowicach
156, 48-303 Nysa

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
 EKOM Sp. z o.o. ul.
 Piłsudzkiego 32 Nysa
 

20 03 01

Zmieszane odpady
 komunalne

I półrocze     129,7

II półrocze   125,6

Razem:         255,3

R12/D8

z czego powstało:

15 01 01 –0,6 Mg – R5

15 01 02 – 1,0 Mg – R3   

15 01 04 –0,6 Mg – R4

15 01 05 – 0,1 – R5

15 01 07 – 1,8 Mg –R5

20 01 36 – 0,1 Mg – R12

19 12 12  (odpady po MBP – 46,9 Mg - D5
19 05 99    frakcja nadsitowa 
(odpady po MBP spełniające
wymagania) – 104,5 Mg - R12

19 12 12

(odpady po MBP reakcja palna
przeznaczona do produkcji RDF –
91,0 Mg – R13

19 12 10 – wyprodukowane paliwo
 RDF – 8,7 Mg –R1

Komunalnik Sp. Zo.o. Stary
 Wiązów dz. Nr 65/14-
 zbierający

zarządzający:P.H.U
 Komunalnik Sp. Zo.o.
50-518 Wrocław
ul. Św. Jerzego 1A

15 01 06

Zmieszane odpady
 opakowaniowe

I półrocze  37,8

II półrocze    43,3

Razem:          81,1

magazynowanie

 

Zakład Gospodarki
 Komunalnej Organizacja
 odzysku Biosystem S.A. S.A
 30-556 Kraków,
 ul. Wodna 4

15 01 07

Opakowania ze szkła

I półrocze   32,8

II półrocze      34,5

Razem:           67,3

R5

 

Komunalnik Sp. Zo.o. Stary
 Wiązów dz. Nr 65/14-
 magazynowanie

zarządzający:

P.H.U. Komunalnik Sp. Zo.o
50-518 Wrocław
ul. Św. Jerzego 1A

16 01 03

Zużyte opony

I półrocze       0,8

II półrocze      0,0

Razem:            0,8

magazynowanie

Eurobac Organizacja
 Odzysku Opakowań S.A
ul. Błęknitna 6,
 85-370 Bydgoszcz

16 01 03

Zużyte opony

I półrocze       0,0

II półrocze      0,7

Razem:           0,7

 

R12

Biosystem S.A. Zakład
Przetwarzania ZSEiE
 ul. Fabryczna 5,
32-540 Bolęcin

zarządzający:

20 01 36

Zużyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne

I półrocze       0,0

II półrocze     0,42

Razem:          0,42

R12

Komunalnik Sp.Z o.o.
Stary Wiązów
dz. Nr 65/14

Magazynowanie

zarządzający:

P.H.U. Komunalnik Sp. Zo.o
50-518 Wrocław
ul. Św. Jerzego 1A

20 01 36

Zużyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne

I półrocze       0,8

II półrocze      0,0

Razem:           0,8

magazynowanie

Komunalnik Sp.Z o.o.
Stary Wiązów
dz. Nr 65/14

Magazynowanie

zarządzający:

P.H.U. Komunalnik Sp. Zo.o
50-518 Wrocław
ul. Św. Jerzego 1A

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

I półrocze         1,3

II półrocze        2,3

Razem:             3,6

magazynowanie

Instalacja MBP

zarządzający:

Regionalne Centrum
Gospodarki Odpadami –
Nysa w Domaszkowicach
156, 48-303 Nysa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM Sp. z o.o.
ul. Piłsudzkiego 32 Nysa

Część mechaniczna

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

I półrocze       1,5

II półrocze      0,0

Razem:            1,5

R 12 (19 12 12 -1,5 Mg
R12/R1) paliwo
alternatywne

Składowisko odpadów inne
niż niebezpieczne
i obojętne
w m. Okopy
ul. Św. Jerzego 1a
50-518 Wrocław

zarządzający:

P.H.U. Komunalnik Sp. Z o.o.
50-518 Wrocław
ul. Św. Jerzego 1A

17 01 01

Odpady betonu oraz
gruz betonowy
z rozbiórek
i remontów

I półrocze       0,0

II półrocze      3,2

Razem:            3,2

D5

Składowisko odpadów inne
niż niebezpieczne
i obojętne w m. Okopy
ul. Św. Jerzego 1a
50-518 Wrocław

zarządzający:

P.H.U. Komunalnik Sp. Zo.o
50-518 Wrocław
ul. Św. Jerzego 1A

20 03 99

Odpady komunalne
niewymienione
w innych
podgrupach (popiół)

I półrocze       216,3

II półrocze      153,5

Razem:            370,0

D5

SUMA

I półrocze       421,0

II półrocze      363,7

 Razem:           784,72

(wszystkie
odebrane w tym
 magazynowane
 86,30 Mg)

 

R12 – procesy odzysku (wymian odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych
w punktach od R1 do R11)

D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

 

 1. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji.

 

Zapisy art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w 2016 r. powinien wynosić minimum 18%. Gmina Kamiennik osiągnęła 22,999% liczonych łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne. szkło

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

30

 

40

 

50

 

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyniósł 0 %. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom w 2016 r. wynosił nie więcej niż 42% wobec czego poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania odpadów został osiągnięty.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

30

 

36

 

38

 

40

 

42

 

45

 

50

 

60

 

70

 

 

Gmina Kamiennik w 2016 r. osiągnęła 0% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Nie osiągnęła tym samym wymagany poziom, który zgodnie z rozporządzeniem w 2016 r. powinien wynosić minimum 42%.

 

Poziom recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

30

 

36

 

38

 

40

 

42

 

45

 

50

 

60

 

70

 

 

Powyższe wyniki są dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przenosi zamierzone efekty.

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W 2016 r. nie realizowano żadnych potrzeb inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Najistotniejszym zadaniem jest utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady komunalne
w PSZOK-u przyjmowane będą nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamiennik. Mieszkańcy samodzielnie dostarczą odpady do PSZOK-u. W PSZOK zbierane będą odpady komunalne wymienione w uchwale Nr XIX/86/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 1284). tj.:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

 

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01*, 16 06 02* lub 16 06 03* oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

 

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne,  telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

grzejniki, felgi, wanny żeliwne

16 01 03

Opony

zużyte opony

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06*

odpady mineralne nie zanieczyszczone

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związki chlorowcoorganiczne

 

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

 

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegający bodegradacji

 

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania po substancjach niebezpiecznych

 

*16 06 01- baterie i akumulatory ołowiowe,

*16 06 02 – baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

*16 06 03 – baterie zawierające rtęć,

*17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

*20 01 31- leki cytotoksyczne i cytostatyczne.

 

 1. Koszty obsługi systemu w zakresie gospodarowania odpadami za okres
  od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

   Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina poniosła następujące koszty:

 

Lp.

Elementy składowe kosztów

Kwota 2016

1.

Odbiór odpadów Firma P.H.U Komunalnik Sp. z o.o. Wrocław o/Nysa

214 800,00 zł

2.

Pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami

 76 214,73zł

 

Razem koszty

291 014,73zł

 

Wpływy do budżetu na 31.12.2016 r.

300 884,07 zł

 

W tym wpłata zaległości z lat ubiegłych

  28 621,47zł

 

Przypis (na podstawie złożonych deklaracji) minus odpis  na 31.12.2016 r.

 

299 278,12 zł

 

Informacja dodatkowe

 1. Zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.
  – 29 493,17 zł
 2. Nadpłata z tyt. opłaty za odpady komunalne wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.
  – 508,24 zł.

 

 • PODSUMOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI PROWADZONEGO NA TERENIE GMINY Kamiennik

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamiennik za rok 2016 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Niniejsza Analiza dotyczy roku 2016 kiedy to system działał już na zmienionych zasadach określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wdrożony system działa prawidłowo. Wykonawca usługi wywiązuje się z warunków zawartej umowy, m.in. poprzez właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w deklarowane pojemniki, prowadzenie zbiórek mobilnych.

Znaczny wpływ na prawidłową segregację odpadów komunalnych „u źródła” ma wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców. Stanowi to główny czynnik przy osiągnięciu przez gminę poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych. Uzyskanie przedstawionych wyników dotyczących osiągniecia przez gminę ww. poziomów pozwoliło na unikniecie kar nakładanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 9zb ust. 1 ustawy na gminy, które nie dopełnią tego obowiązku.

Aby zmniejszyć powstawanie ilości odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych należy w dalszym ciągu prowadzić kampanię informacyjną oraz edukację społeczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto należy prowadzić na bieżąco czynności sprawdzające pod kątem prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców oraz przedsiębiorców, a także ilości nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Kamiennik

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Kamiennik na lata następne jest stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).