Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

17 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, wprowadzająca nowe regulacje dotyczące wycinki drzew lub krzewów.


Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?
Drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal można usuwać bez zezwolenia, pod warunkiem, że obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli drzewa będą miały większy obwód, planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w Urzędzie Gminy.
W zgłoszeniu trzeba będzie podać wyłącznie: imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości), oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte  oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Uwaga!!!
Powyższy zapis dotyczy tylko i wyłącznie właścicieli nieruchomości. Użytkownicy wieczyści, dzierżawcy czy najemcy muszą uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew. Od dnia wpływu zgłoszenia do urzędu, w terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadza oględziny w terenie, z których sporządza się protokół. W terminie 14 dni od dnia oględzin, może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Brak sprzeciwu oznacza zgodę na usunięcie drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usuniecie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia).


WAŻNE!!!
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Opłaty
Dopóki minister właściwy do spraw środowiska nie określi w drodze rozporządzenia wysokości stawek opłat (przewidywany termin wejścia w życie – 17 lipca 2017 r.), do ustalenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się odpowiednio:

  • 500 zł za 1 cm obwodu drzewa
  • 200 zł za 1 m2 krzewu,

KARY
Nowe przepisy nadal przewidują kary za wycinkę drzewa lub krzewu bez zezwolenia. Ustala się ją w wysokości dwukrotnej opłaty, jaka  byłaby naliczona za usunięcie drzewa lub krzewu. W przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

DOCZgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa.doc (29,00KB)