Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 25 września 2017 roku do 27 września 2017 roku.
UWAGA! Pracodawca ubiegający się o środki rezerwy KFS w 2017 musi spełnić łącznie przynajmniej dwa priorytety - jeden priorytet Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet Rady Rynku Pracy.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,*
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,**
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterzez, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:  (kliknij po szczegóły)
**Barometr zawodów 2017 (powiat nyski); Barometr zawodów 2017 (województwo opolskie)

 

Priorytety Rady Rynku Pracy na rok 2017:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób , które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie posiadają matury),
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.


PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (8).pdf (79,71KB)

PDFRegulamin KFS.pdf (3,06MB)

DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego-REZERWA.doc (409,00KB)

DOCXWyjaśnienia do priorytetów z KFS.docx (13,92KB)