Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 900 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
  3. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały,

2) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamiennik, jak również jej jednostkom organizacyjnym,

3) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kamiennik,

4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

5) w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi,

6) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

7) w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

  1. Pytania i interpelacje radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
  3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Aleksander Słonina